Aangezien de taaldruknomade onder de proefpers ressorteert, gelden dezelfde algemene voor­waar­den. Deze zijn inmiddels vervallen[*] wegens beëindiging van de bedrijfsmatige aktiviteiten van de proefpers.
[*] Mochten er in de (nabije) toekomst nieuwe werkzaamheden verricht (gaan) worden, dan zijn daarop vooralsnog onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tot er een eventuele herziene versie van verschijnt (maar die wordt dan hier ruim voor de ingangsdatum geplaatst, wat me ook uitermate logisch lijkt).
Zie de noot onderaan de pagina voor het op uw computer opslaan van deze alg. voorw.

01 - algemeen, definities

01a - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen een opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten en nog te sluiten overeenkomsten, met uitsluiting van de voorwaarden van die opdrachtgever, tenzij door beide partijen hiervan uitdrukkelijk bij het aangaan van enige overeenkomst is of wordt afgeweken. De afwijking betreft in zulk geval slechts die onderdelen van de voorwaarden die met name worden benoemd en beschreven. Op alle overeenkomsten is daarenboven nederlands recht van toepassing.
01b - De titels van/boven de artikelen dienen enkel om de leesbaarheid te bevorderen, niet als een samenvatting van de inhoud.
01c - 'de proefpers' behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, hetgeen geen konsekwenties heeft voor al afgesloten en lopende overeenkomsten.

01d - opdrachtgever (klant, hij/zij): een natuurlijk of rechts-persoon die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat.
opdrachtnemer (uitvoerder, wij): de proefpers, thony van gerwen.
ontwerp, produkt en werk verwijzen gelijkelijk naar reden en resultaat van opdracht of overeenkomst.
overeenkomst (opdracht): een (bij voorkeur schriftelijk) kontrakt tussen klant en opdrachtnemer waarin voorwaarden en bestemming zijn vastgelegd van een produkt dat uitvoerder maakt voor opdrachtgever, waarvoor klant de inhoudelijke ingrediënten aanlevert en dat beide partijen erkennen.

02 - offerte, opdrachtbevestiging, pitching

02a - Offertes zijn 14 dagen geldig. Offertes zijn vrijblijvend. Prijsopgaven zijn altijd exklusief reis- en verblijfskosten, en verpakkings-, transport- en/of verzendkosten. In een offerte genoemde tarieven gelden niet vanzelfsprekend voor volgende opdrachten. Afwijkingen tussen het geoffreerde en de konkrete opdracht/werkzaamheden kunnen een prijswijziging veroorzaken. Onvoorziene wijzigingen in door toeleveranciers opgegeven prijzen kunnen in de eindfaktuur worden doorberekend.
02b - Tot het moment waarop een offerte schriftelijk wordt bevestigd en daardoor verandert in een opdracht, kan 'de proefpers', zonder opgaaf van redenen en zonder verplichtingen jegens degene aan wie deze aanbieding was gedaan, de offerte intrekken/nietig verklaren.
02c - De inhoud van een offerte wordt een opdracht op het moment dat opdrachtgever zulks schriftelijk aangeeft of erin toestemt dat 'de proefpers' begint met het uitvoeren van het in de offerte gestelde. Nadere mondelinge afspraken en voorwaarden zijn pas bindend voor 'de proefpers' als wij die schriftelijk hebben bevestigd.
02d - Opdrachtgever voorziet opdrachtnemer van alle relevante details aangaande het te offreren, hieronder inbegrepen of de offerte eerder of gelijktijdig aan een of meer anderen werd of wordt gevraagd.
02e - Als een offerte niet in een opdracht wordt omgezet en 'de proefpers' heeft (in opdracht van of met medeweten van opdrachtgever) al wel onkosten gemaakt, dan hebben wij het recht om het geheel of een deel van die kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

03 - uitvoering van een overeenkomst

03a - 'de proefpers' zal de opdracht naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar het door opdrachtgever gewenste resultaat. Waar nodig zal opdrachtnemer opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang.
03b - Opdrachtgever draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan 'de proefpers' aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever naar alle redelijkheid behoort te begrijpen dat deze onmisbaar zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.
03c - Indien ons deze gegevens niet tijdig dan wel onvolledig of ondeugdelijk verstrekt zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen.
03d - Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, het huren van (virtuele) ruimtes en het beoordelen of instrukties van opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de uitvoerder.
03e - 'de proefpers' is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij gebruik maakten van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij wij deze onjuistheden of gebreken als zodanig herkenden, in welk geval wij de plicht hebben opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen.
03f - Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

04 - leveringstermijn, kontraktduur

04a - Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
04b - Een door 'de proefpers' opgegeven termijn voor het voltooien van een produkt heeft een indikatieve en intentionele betekenis, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ingebrekestelling bij overschrijding van de opgegeven termijn dient opdrachtgever schriftelijk te doen.
04c - Indien volgens de overeenkomst het werk in fasen zal worden uitgevoerd, kan 'de proefpers' de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
04d - Als opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is en/of voor de uitvoering benodigde gegevens ter beschikking dient te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen en/of alle gegevens beschikbaar zijn gesteld.
04e - Een niet-voldane verschuldigde deelbetaling kan opschorting van de werkzaamheden door uitvoerder ten gevolge hebben zonder dat dit opdrachtgever enig recht geeft op reklame, opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

05 - wijziging, meerwerk

05a - Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Door zulk een wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan de uitvoeringstermijn worden beïnvloed, hetgeen in het overleg zal worden meegenomen.
05b - Als wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of andere konsekwenties heeft, zal 'de proefpers' opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium was overeengekomen, zal 'de proefpers' aangeven in hoeverre de veranderde overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
05c - Mocht het op enigerlei wijze in gebreke blijven van opdrachtgever ervoor zorgen dat door 'de proefpers' werkzaamheden dienen te worden verricht, of onkosten te worden gemaakt, die niet op het in de overeenkomst bepaalde zijn terug te voeren, dan wordt dit als meerwerk beschouwd en kan als zodanig in rekening worden gebracht.
05d - 'de proefpers' zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen als een nodige wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan 'de proefpers' kunnen worden toegerekend.

06 - inschakelen van derden

06a - Waar een goede uitvoering van de overeenkomst dit noodzakelijk maakt, heeft 'de proefpers' het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien opdrachtgever hiervan om enigerlei reden niet op de hoogte gebracht wordt, kan zulks vanzelfsprekend nooit leiden tot een gewijzigd kostenplaatje voor hem/haar. Deze derde(n) is/zijn gehouden aan het gestelde in de overeenkomst en deze voorwaarden, voorzover van toepassing.
06b - Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken zal hij/zij daartoe daarover met opdrachtnemer overleg plegen. Op verzoek van opdrachtgever kan 'de proefpers', voor rekening en risiko van opdrachtgever, als gemachtigde optreden in overleg met deze derden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Als wij een begroting voor de kosten van derden opstellen, is deze slechts dan bindend, als die begroting gebaseerd is op gewaarmerkte offertes van deze derden.
06c - Als 'de proefpers', volgens vastgelegde afspraak met opdrachtgever, voor eigen rekening en risiko goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden aangewend in het kader van de opdracht dan wel worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid, toegestane afwijkingen en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens opdrachtgever.

07 - geheimhouding

07a - Beide partijen zijn, onder voorbehoud van wettelijke eisen tot bekendmaking, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij als zodanig is benoemd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
07b - Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor derden die bij de uitvoering van (delen van) de opdracht zijn/worden betrokken. Partijen zorgen ervoor dat deze informatie niet openbaar wordt gemaakt en niet door (andere) derden kan worden ingezien.
07c - Informatie verstrekt door opdrachtgever mag slechts worden aangewend voor het doel waarvoor hij/zij deze gaf, met slechts een uitzondering, namelijk als opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure waarbij deze kennis van belang kan zijn.

08 - intellektueel eigendom, eigendomsrechten

08a - Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellektueel eigendom en daarmee samenhangende bevoegdheden behoren toe aan de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
08b - Bij de opdracht hoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder auteursrechten of portretrechten, van derden.
08c - 'de proefpers' is altijd gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer het werk zonder vermelding van onze naam openbaar te maken, ter kennis van derden te brengen, te verveelvoudigen of te exploiteren.
08d - De in het kader van de opdracht door uitvoerder gemaakte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven onvervreemdbaar eigendom van 'de proefpers', ongeacht of deze zaken aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.
08e - 'de proefpers' behoudt zich tevens het recht voor om kennis, inzicht en vaardigheden verkregen door de uitvoering van werkzaamheden te gebruiken voor andere doeleinden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

09 - gebruiksrecht, licentie

09a - Als opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen jegens de opdrachtnemer, zoals omschreven in de overeenkomst, verkrijgt hij/zij een exklusieve licentie tot het gebruik van het produkt voorzover dat en zoals dat in de opdracht was overeengekomen. Voor elk ander gebruik van het werk is schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer nodig.
09b - Waren er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, wat logischerwijs voortvloeit uit de overeenkomst of wat door opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk aangegeven was als een vast voornemen van hem/haar om met het produkt te gaan doen.
09c - Zonder schriftelijke toestemming van 'de proefpers' is het opdrachtgever niet toegestaan het geheel of delen van het werk ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve produkt, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
09d - Elke aan opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen vanaf het moment dat opdrachtgever zijn/haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is. Elke aan opdrachtgever verstrekte licentie komt tevens te vervallen als de opdracht voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
09e - Zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan de overeengekomen verplichtingen blijven alle (gebruiks)rechten op door opdrachtnemer geleverde prestaties voorbehouden aan de opdrachtnemer. Het is opdrachtgever dan ook niet (langer) toegestaan het ter beschikking gestelde produkt te gebruiken, noch enig onderdeel (of eerdere versies) daarvan.
09f - Alleen bij overdracht van zijn/haar gehele onderneming is het opdrachtgever toegestaan enig recht aan derden over te dragen uit een met ons gesloten overeenkomst.
09g - 'de proefpers' is te allen tijde gerechtigd om als illustratie van ons portfolio (voorbeelden van) het produkt op onze website te tonen of op andere wijze het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, met inachtneming van de belangen van opdrachtgever en voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10 - honorarium, bijkomende kosten

10a - Naast het in een overeenkomst vastgelegd honorarium komen ook kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
10b - Opdrachten die niet tegen een vast honorarium worden aangenomen, worden gefaktureerd op basis van aan het produkt gewerkte uren. Berekening gebeurt volgens de op dat moment gebruikelijke uurtarieven van 'de proefpers', tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
10c - Bij prijsafspraken gebaseerd op door opdrachtgever gepresenteerde feiten of omstandigheden, heeft uitvoerder het recht deze middels de boeken van opdrachtgever te laten kontroleren door een akkountant. 'de proefpers' heeft het recht om na een tijdens deze kontrole gekonstateerd aanmerkelijk verschil tussen boek en feit de prijsafspraak ongeldig te verklaren, waarbij het overige van de overeenkomst gehandhaafd blijft, maar nu tegen standaardtarieven wordt uitgevoerd en gefaktureerd. Bovendien komen de kosten voor het boekenonderzoek in zulk geval voor rekening van opdrachtgever.
10d - Prijzen en tarieven worden jaarlijks, rond de jaarwisseling, stilzwijgend verhoogd met een redelijke inflatiekorrektie. Opdrachten die daarvóór zijn aangenomen, maar waarvoor de werkzaamheden pas in het nieuwe jaar een aanvang nemen, kunnen gefaktureerd worden tegen het gekorrigeerde tarief, tenzij zulks in de overeenkomst is uitgesloten. Overige aanpassingen in tarifering kunnen enkel na overleg en overeenstemming worden doorgevoerd.
10e - Als de opdrachtnemer door het niet (tijdig) ontvangen van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuist geformuleerde opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden als meerwerk in rekening gebracht tegen de op dat moment gebruikelijke uurtarieven van de uitvoerder.

11 - betaling

11a - Betalingen dienen bij voorkeur plaats te vinden binnen 14 dagen na faktuurdatum. Als na 30 dagen, dat is, na het dubbel verstrijken van deze termijn, door ons nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het totaal van de faktuur vanaf de eerste vervaldag. Hij/zij zal door ons gemaand worden tot ogenblikkelijke betaling over te gaan. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten in en buiten rechte, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van € 150,-.
11b - Opdrachtgever verricht de aan de uitvoerder verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met in de overeenkomst genoemde voorschotten, die al aan de opdrachtnemer zijn betaald. Het is opdrachtgever niet toegestaan betaling op te schorten van fakturen die betrekking hebben op al uitgevoerde werkzaamheden.
11c - Als de omvang van het aan een opdracht verbonden honorarium daarvoor in aanmerking komt, kan de opdrachtnemer vooruitbetaling of betaling in termijnen eisen. 'de proefpers' kan, ongeacht de in een kontrakt overeengekomen betalingskondities, vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever bewijs van solvabiliteit verlangen.
11d - Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar ons oordeel aanleiding geeft, maar zeker in het geval van (dreigende) likwidatie, (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft uitvoerder het recht in redelijkheid onmiddellijke betaling te verlangen van gederfde inkomsten uit hoofde van (vermoedelijk) voortijdige beëindiging van de opdracht. 'de proefpers' kan, zonder daarmee onze overige rechten te verminderen, verdere uitvoering van de overeenkomst ogenblikkelijk opschorten.
11e - Van opdrachtgever ontvangen betalingen worden in de eerste plaats aangewend om alle verschuldigde rente en kosten af te doen, daarna de langst openstaande opeisbare faktuur en zo vervolgens, ook al vermeldt opdrachtgever dat een betaling betrekking heeft op een recentere rekening.

12 - reklames, vervaltermijn

12a - Reklames met betrekking tot het resultaat van de opdracht en/of het faktuurbedrag dienen schriftelijk binnen twee weken na de verzenddatum/oplevering van produkt en/of faktuur aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met het werk en/of het gefaktureerde bedrag. Als opdrachtgever aan kan tonen dat hij/zij het produkt en/of de faktuur om geldige en dwingende redenen niet eerder kon bekijken, wordt de reklameperiode geacht te zijn ingegaan op het moment dat die belemmeringen zijn weggevallen.
12b - Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer vervallen in ieder geval drie maanden na de (laatste) oplevering van het produkt.
12c - Indien een reklame over het produkt gegrond is, zal 'de proefpers' de afgekeurde werkzaamheden verbeteren of opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
12d - Reklames zijn nooit voldoende reden voor opdrachtgever om zijn/haar betalingsverplichting op te schorten.

13 - opzegging, ontbinding

13a - Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen. Als echter de werkzaamheden van de uitvoerder bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd; zulk een overeenkomst kan slechts worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van minstens drie maanden, tenzij met wederzijds goedvinden anders is afgesproken.
13b - Ook hebben beide partijen het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van likwidatie, faillissement of surseance van betaling van de andere partij. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervallen automatisch de hem/haar verstrekte gebruiksrechten, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met redelijkheid en billijkheid zijn.
13c - Opdrachtgever is gerechtigd om een opdracht te annuleren indien de overeengekomen leveringstermijn door 'de proefpers' zodanig wordt overschreden, dat instandhouden van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem/haar verlangd kan worden. Annulering door opdrachtgever is echter pas mogelijk na een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtnemer en als uitvoerder betreffende werken/goederen niet alsnog binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving levert.
13d - In geval van ontbinding door opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de uitvoerder blijven de reeds geleverde werkzaamheden en de daarmee samenhangende betalingsverplichting ongewijzigd bestaan, tenzij opdrachtgever bewijst dat 'de proefpers' ook ten aanzien van die werken in verzuim is. Bedragen die de uitvoerder vóór de ontbinding heeft gefaktureerd voor wat wij reeds naar behoren hebben gepresteerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13e - Wanneer opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium te betalen, alsmede de gemaakte kosten voor de tot dan verrichte werkzaamheden en de kosten voortvloeiend uit de door uitvoerder voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden. De schadevergoeding is gebaseerd op onder andere het voordeel dat opdrachtgever van het reeds verrichte werk heeft en de grond van de opzegging.
13f - Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
13g - De vorderingen van 'de proefpers' op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als na het sluiten van de overeenkomst aan 'de proefpers' ter kennis gekomen feiten of omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichtingen zal/kan voldoen, evenzo als opdrachtgever nalaat een gevraagde zekerheidstelling te leveren of deze niet naar voldoening is. In deze gevallen kan 'de proefpers' verdere uitvoering van de overeenkomst beëindigen, zonder daarmee te tornen aan het recht op schadevergoeding voor uitvoerder.

14 - garanties, vrijwaringen

14a - 'de proefpers' garandeert dat het produkt door of vanwege ons is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, wij gelden als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kunnen beschikken.
14b - Opdrachtgever vrijwaart 'de proefpers' voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellektueel eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt en/of in het produkt worden verwerkt.
14c - Opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder en door hem/haar (of door ons namens hem/haar) bij de opdracht mogelijk ingeschakelde derden voor alle aanspraken van anderen voortkomend uit toepassing of gebruik van het werk.
14d - Als hiervan voor opdrachtgever nadeel te verwachten is, zullen wij het produkt niet openbaar maken voordat door of namens hem/haar tot publikatie is overgegaan.
14e - Voor door derden via bemiddeling van 'de proefpers' geleverde zaken geldt dat wij geen verdergaande garantie verstrekken dan de garantie die de leverancier van de geleverde zaken verstrekt.

15 - aansprakelijkheid, schade, overmacht

15a - 'de proefpers' is niet aansprakelijk voor misverstanden en daaraan gerelateerde fouten en gebreken in het produkt waar die hun oorsprong vinden in het gedrag van opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld gelegen in het niet (tijdig) aanleveren van juiste, volledige en duidelijke gegevens/materialen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor fouten gemaakt door dóór of námens opdrachtgever ingeschakelde derden, zelfs niet wanneer hun leveranties door ons aan opdrachtgever worden gefaktureerd.
15b - 'de proefpers' is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld.
15c - Mocht het ons ter hand gestelde materiaal onvoorzien verloren gaan, dan kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van kopieën bij opdrachtgever niet was opgetreden.
15d - 'de proefpers' is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers en overschrijdingen van hun prijsopgaven.
15e - 'de proefpers' is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de inhoud van het produkt, als opdrachtgever het goedgekeurd heeft, of als hij/zij geen kontrole heeft uitgevoerd waar daar wel een mogelijkheid voor was.
15f - 'de proefpers' is uitsluitend aansprakelijk voor aan ons toerekenbare fouten en daaraan aantoonbaar gerelateerde rechtstreekse schade, tot een maximum van 10 % van het honorarium voor de desbetreffende opdracht. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige schade is uitgesloten.
15g - Een jaar na het voltooien van het werk, vervalt elke aansprakelijkheid van 'de proefpers'.
15h - Als door overmacht 'de proefpers' niet aan bepaalde verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15i - Heeft 'de proefpers' bij het begin van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan de kontraktuele verplichtingen voldaan, of kunnen wij slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen voldoen, dan zijn wij gerechtigd het reeds uitgevoerde/uitvoerbare deel afzonderlijk te faktureren en is opdrachtgever gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk kontrakt. Dit geldt echter enkel als het reeds uitgevoerde/uitvoerbare deel een zelfstandige waarde heeft.

16 - toepasselijk recht en forum

16a - Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het nederlands recht van toepassing.
16b - Als een bevoegde rechter een (lid van een) artikel van deze voorwaarden nietig verklaart, doet dit in het geheel geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de rest van de voorwaarden.
16b - Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en 'de proefpers', op welke deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de kompetentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer woonplaats heeft gekozen, tenzij beide partijen besluiten hun geschillen aan een kollege voor geschillen voor te leggen.deze algemene voorwaarden zijn vervallen wegens beëindiging van de bedrijfsmatige aktiviteiten van de proefpers, maar desondanks nog steeds te 'plukken' in .pdf-formaat (zes pagina's) - het leesprogramma (reader) dat u hierbij nodig heeft, is gratis en in verschillende vormen beschikbaar (bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier).